Internetowa Księgarnia Medyczna Ikamed.pl - Medycyna, Psychologia, Zdrowie

Szukaj:

Strona główna > Regulamin zakupów

Regulamin księgarni internetowej Ikamed

Księgarnia internetowa, działająca pod adresem www.ikamed.pl, jest prowadzona przez spółkę VM Media sp. z o.o. VM Group sp. k., wpisaną przez do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000266430, posiadającą numer NIP 583-28-39-187 oraz numer REGON: 192972553, z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Świętokrzyskiej 73 (80-180 Gdańsk).

Część ogólna

 1. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
  1. Klient - nabywca Towarów od Księgarni.
  2. Konto - prowadzone dla Użytkownika przez Księgarnię pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Księgarni.
  3. Księgarnia - portal internetowy pod nazwą Ikamed prowadzony przez VM Media sp. z o.o. VM Group sp. k., wpisaną przez do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000266430, nr NIP 583-28-39-187, nr Regon 192972553, z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Świętokrzyskiej 73 (80-180 Gdańsk).
  4. Regulamin - niniejszy Regulamin Księgarni.
  5. Rejestracja - procedura zakładania Konta.
  6. Sprzedający - VM Media sp. z o.o. VM Group sp. k., wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000266430, posiadająca numer NIP 583-28-39-187, oraz numer Regon 192972553, z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Świętokrzyskiej 73 (80-180 Gdańsk).
  7. Towar - rzeczy lub usługi sprzedawane przez Sprzedającego za pośrednictwem Księgarni.
  8. Użytkownik - podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych przez Księgarnię na zasadach określonych w Regulaminie. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 2. Księgarnia prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci Internet lub w wyjątkowych wypadkach telefonicznie.
 3. Informacje i opisy Towarów umieszczone na stronie internetowej Księgarni wykorzystywane są w dobrej wierze, z zamiarem pośredniego przysporzenia korzyści majątkowej właścicielowi praw autorskich poprzez sprzedaż jego książek, na podstawie art. 33 "Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4 lutego 1994 r. Jeżeli właściciel praw autorskich ma zastrzeżenia co do ich wykorzystania, należy zgłosić taki fakt Księgarni, a powstały błąd zostanie niezwłocznie naprawiony, zgodnie z wymaganiami przekazanymi przez właściciela praw autorskich.
 4. Wszystkie ceny są podawane w złotych polskich. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca dla Sprzedającego od chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Towarów do oferty Księgarni, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Księgarni bądź wprowadzania w nich zmian.
 5. Przedstawiona oferta w sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).Informacje o towarach zamieszczone na stronie sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo całkowitego zaprzestania świadczenia usług i tymczasowego uniemożliwienia dostępu do strony z powodów technicznych lub organizacyjnych.

Rejestracja klienta

 1. Rejestracja Użytkownika w Księgarni następuje za pośrednictwem strony internetowej Księgarni, na formularzu rejestracyjnym dostępnym pod adresem http://www.ikamed.pl/rejestracja.phtml.
 2. W celu dokonania Rejestracji Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie nazwy, pod którą zamierza występować w systemie Księgarni (login), hasła oraz określić czy występuje jako osoba fizyczna czy przedsiębiorca, a także podać: swoje imię i nazwisko, pełną nazwę firmy(jeśli dotyczy), adres korespondencyjny, pod który wysyłane będą zamówienia, tj.: nazwę ulicy, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, Kraj (jeśli zamówienia mają zostać zrealizowane poza granicami Polski) oraz numer NIP (jeśli dotyczy) jak również adres e-mail. Opcjonalnie Użytkownik może podać również numer telefonu kontaktowego (stacjonarnego i komórkowego) oraz numer fax.
 3. Księgarnia oferuje usługę dostarczania Towarów za pomocą punktów odbioru samoobsługowego - Paczkomaty InPost. Jeśli Użytkownik będzie chciał korzystać z tej formy doręczania przesyłek powinien wskazać preferowany Paczkomat oraz dodatkowo, opcjonalnie Paczkomat alternatywny.
 4. Księgarnia oferuje również, w celu lepszego profilowania oferty, możliwość dobrowolnego określenia statusu zawodowego Użytkownika poprzez podanie informacji czy Użytkownik jest lekarzem, studentem medycyny, pielęgniarką/pielęgniarzem, wykonuje inny zawód medyczny lub wykonuje zawód „nie medyczny”. Ponadto Użytkownik może podać numer posiadanego Prawa Wykonywania Zawodu, jak również wskazać swoją specjalizację medyczną (jeśli posiada) lub profil zainteresowań.
 5. Każdy Użytkownik może również dopisać swoje uwagi lub wskazówki dla Księgarni dotyczące obsługi i wykonywania zamówień.
 6. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym, na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedającym, której przedmiotem są usługi świadczone przez Księgarnię, na warunkach określonych w Regulaminie.
 7. Zawarcie umowy sprzedaży z Użytkownikiem, który nabywa Towary może nastąpić nie wcześniej niż po dokonaniu przez Użytkownika potwierdzenia poprawności jego adresu e-mail.
 8. Za poprawność i aktualność danych w tym danych adresowych podanych podczas Rejestracji odpowiedzialność w całości ponosi Użytkownik.

Złożenie zamówienia

 1. Użytkownik składa zamówienia na Towar za pośrednictwem Księgarni.
 2. W celu złożenia zamówienia Klient musi się zalogować na uprzednio zarejestrowane i aktywowane Konto.
 3. Zamówienia są przyjmowane przez Księgarnię za pośrednictwem strony www.ikamed.pl. W wyjątkowych przypadkach zamówienie może zostać przyjęte: telefonicznie pod numerami (+48 58) 326 78 11 lub (+48 58) 326 78 01, faksem pod numerem (+48 58) 320 94 60 lub e-mailem pod adresem ikamed@ikamed.pl.
 4. Zawarcie umowy sprzedaży Towarów następuje w momencie otrzymania przez Kupującego potwierdzenia drogą e-mail na podany podczas Rejestracji adres e-mail lub w wyjątkowych przypadkach drogą telefoniczną na podany podczas Rejestracji numer telefonu.
 5. Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich otrzymywania do momentu wyczerpania zapasów w magazynie.
 6. W przypadku braku zamówionego Towaru Klient jest powiadamiany o tym telefonicznie lub drogą e-mail na podany adres e-mail wraz z propozycją innego terminu realizacji zamówienia. Kupujący jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.
 7. Do każdego zamówienia Księgarnia wystawia fakturę VAT lub paragon. Dokument sprzedaży wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta Towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.
 8. Klient może anulować złożone zamówienie, telefonicznie (+48 58) 326 78 11 lub (+48 58) 326 78 01, lub e-mailem pod adresem ikamed@ikamed.pl lub bezpośrednio na stronie www.ikamed.pl po zalogowaniu do Księgarni. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało do niego wysłane.
 9. Do każdego zamówienia doliczane są koszty wysyłki.
 10. Księgarnia zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia błędów na stronie Księgarni, polegających na wyświetleniu błędnych informacji o cenach, stanie Towarów lub też w przypadku braku Towaru, o czym poinformuje Klienta niezwłocznie poprzez wiadomość e-mail przesłaną na podany podczas rejestracji adres e-mail. W takim wypadku Księgarnia niezwłocznie, lecz nie później niż na 30 dni od daty przekazania informacji Klientowi zwróci mu całość otrzymanej ceny zakupu wraz z opłaconymi przez Klienta kosztami przesyłki.
 11. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  • przy odbiorze: należność pobiera listonosz lub kurier;
  • kartą kredytową: należność jest pobierana w momencie złożenia zamówienia;
  • przelewami elektronicznymi z banków mBank, MultiBank, BZWBK, Inteligo, Nordea, PKO BP, PKO SA, BPH oraz ING: należność jest pobierana w momencie dokonania przelewu;
  • tradycyjnym przelewem bankowym: należność jest pobierana w momencie dokonania przelewu.
 12. W przypadku, gdy wartość zamówienia przekracza kwotę 1000 zł, wymagane jest dokonanie przedpłaty w wysokości 30% wartości zamówienia postępując zgodnie z instrukcjami podanymi podczas składania zamówienia.

Dostawa

 1. Przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to przewidywany czas, który upłynie od złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów z Księgarni, przy czym uwzględnia się tylko dni robocze. Podany czas realizacji dotyczy dostaw tylko na terenie kraju.
 2. Dostawa Towaru odbywa się w sposób wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu:
  • Za pośrednictwem Kuriera - General Logistics Systems Poland Sp. z o.o.;
  • Poprzez punkty odbioru samoobsługowego - Paczkomaty InPost czas dostawy do 14 dni;
  • Za pośrednictwem Poczty Polskiej czas dostawy do 14 dni.
 3. Koszty wysyłki Towaru poza granice Polski ustalane są indywidualnie dla każdego zamówienia, po wcześniejszym uzgodnieniu z Klientem.
 4. W przypadku, gdy zamówienie obejmuje kilka pozycji i wystąpią trudności z uzyskaniem od wydawców zamówionych tytułów, w celu zminimalizowania kosztów dostawy, zamówienie będzie realizowane za zgodą Klienta w dłuższym czasie (w takim wypadku pobrana zostanie jednorazowa opłata za przesyłkę). Jednak na życzenie Klienta Księgarnia może podzielić zamówienie na kilka partii, w takim wypadku koszty przesyłki będą pobierane za każdą partię a faktury lub paragony zostaną wystawione oddzielnie dla każdej partii Towaru.
 5. W przypadku, gdy Klient nie odbierze Towaru od doręczyciela (z przyczyn od doręczyciela niezależnych), Towar zostanie zwrócony do Księgarni. W przypadku zgłoszenia przez Klienta żądania ponownego wysłania Towaru, Księgarnia doliczy do wartości Towaru dodatkową opłatę za wysyłkę zgodną z cennikiem podanym na stronie.

Reklamacje

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. „o prawach konsumenta” Klient nie będący przedsiębiorcą może zrezygnować z Towaru zakupionego w Księgarni bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Księgarnia gwarantuje zwrot kwoty równej cenie Towaru oraz cenie przesyłki. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania zwróconego Towaru przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres korespondencyjny wskazany podczas Rejestracji. Koszt odesłania Towaru przez Klienta nie podlega zwrotowi.
 2. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli dostarczony Towar posiada wady fizyczne, jest niezgodny z opisem lub niezgodny ze złożonym zamówieniem lub w przypadku wystąpienia innych okoliczności uzasadniających złożenie reklamacji. W takim wypadku Towaru Kupujący, powinien odesłać Towar przesyłką pocztową na adres Księgarni:
  Internetowa Księgarnia Medyczna - Ikamed.pl
  VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k.

  ul. Świętokrzyska 73
  80-180 Gdańsk
 3. Do odsyłanego Towaru należy dołączyć fakturę lub paragon jako potwierdzenie zakupu.
 4. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierasć co najmniej imię, nazwisko, nazwę firmy (jeśli dotyczy) Kupującego, numer zamówienia oraz opis wady.
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do Kupującego składającego reklamację o uzupełnienie danych we wskazanym zakresie.
 6. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 7 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Przy czym za datę złożenia reklamacji uznaje się datę pierwszego zgłoszenia, nawet jeśli konieczne było uzupełnienie zgłoszenia przez Kupującego.
 7. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika oraz jego adres korespondencyjny. W uzasadnionych przypadkach Sprzedający może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez Kupującego, adres e-mail lub adres korespondencyjny, nie jest przypisany do Konta Użytkownika.
 8. Księgarnia nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 9. Koszty, związane z odesłaniem Towaru reklamowanego, Księgarnia zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od ich wpłynięcia.
 10. Egzemplarz Towaru uszkodzonego zostanie wymieniony na inny, wolny od wad, a jeśli będzie to już niemożliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu), Księgarnia zwróci nabywcy równowartość ceny Towaru lub zaoferuje wybór innego Towaru, dostępnego w Księgarni.

Przerwy techniczne

 1. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu. W każdym przypadku Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania czasowego zawieszenia świadczenia usług w celu dokonania okresowych przerw technicznych. Informacje o zawieszeniu świadczenia usług Użytkownicy otrzymają w formie e-mail na adres podany podczas Rejestracji.
 3. Sprzedający dołoży wszelkich starań aby okresowe przerwy techniczne były jak najmniej uciążliwe dla Użytkowników. Sprzedający planuje je w miarę możliwości na godziny nocne, a o terminie i przewidywanej długości trwania przerwy informuje Użytkowników z co najmniej kilkugodzinnym wyprzedzeniem.
 4. Za Awarię Techniczną uznaje się sytuację, w której zdecydowana większość lub wszyscy Użytkownicy utracili możliwość korzystania z podstawowych funkcji Księgarni, w szczególności nie mogli się zalogować, wystawić Usługi, lub wyszukiwać.
 5. Za błąd techniczny uznaje się każdy problem techniczny związany z funkcjonowaniem Serwisu inny niż Awaria Techniczna.
 6. Sprzedający nie odpowiada za Awarię techniczną lub błąd techniczny powstałe nie z jego winy.
 7. Decyzję o ewentualnych rekompensatach i zwrotach Sprzedający podejmuje każdorazowo po usunięciu awarii technicznej lub błędu technicznego, uwzględniając jego rodzaj, długość trwania i skalę negatywnych skutków.

Wypowiedzenie umowy prowadzenia konta zawartej ze Sprzedającym

 1. Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia umowy zawartej ze Sprzedającym (prowadzenie konta Użytkownika) w każdym czasie bez podania przyczyny za pośrednictwem panelu edycji Konta lub poprzez przesłanie na adres e-mail lub adres pocztowy Księgarni wypełnionego formularza, którego wzór znajduje się w załączniku nr 3.
 2. W takim wypadku Sprzedający niezwłocznie usunie zawartość Konta Użytkownika w tym również wprowadzone przez Użytkownika ogłoszenia Usług oraz dane osobowe pozostawiając do użytku wewnętrznego jedynie te wymagane przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Spory

 1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedającym, której przedmiotem są usługi i Towary sprzedawane w ramach Księgarni na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z Towarami oferowanymi przez Sprzedającego w ramach Księgarni będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 2. Prawem właściwym dla umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedającym, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach Księgarni przez Sprzedającego na rzecz Użytkownika jest prawo polskie.
 3. Sądem właściwym dla rozwiązywania sporów między Sprzedającym a Użytkownikami wynikłych z zawartej między nimi umowy jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego, chyba że przepisy powszechnie obowiązującego prawa stanowią inaczej.

Ochrona prywatności

 1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Sprzedający zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką ochrony prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
 2. Wszelkie materiały udostępniane na stronach Księgarni, a w szczególności: treść, grafika, nazwy publikacji, chronione są prawem autorskim Sprzedającego, jego podwykonawców lub prawami autorskimi wydawców lub autorów publikacji lub innych osób trzecich. Poprzez zakup Towaru Klient nie nabywa praw autorskich majątkowych do utworów wchodzących w skład zakupionego Towaru.
 3. Wszelkie nazwy własne, zastrzeżone znaki towarowe i handlowe należące do podmiotów trzecich są używane przez Sprzedającego wyłącznie w celach identyfikacyjnych i informacyjnych.
 4. Księgarnia korzysta z plików cookies zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Szczegółowe zasady ich używania oraz sposób rezygnacji przez Użytkownika z ich otrzymywania zostały opisane w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedającego, nie krótszym niż 21 dni od momentu udostępnienia w Księgarni zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
 2. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w Księgarni licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach.
 3. Regulamin zawiera następujące załączniki, które stanowią jego integralną część:
 4. Dokumenty inne, niż wymienione powyżej załączniki, nie stanowią części Regulaminu.
 5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem oraz innymi przepisami znajdującymi się na stronach Księgarni, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
 6. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem oraz innymi przepisami znajdującymi się na stronach Księgarni, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.

Koszyk

Brak artykułów w koszyku
ZOBACZ KOSZYK

Promocje

Książka dnia

taniej o 30%

eBook: Monografie Chorób Płuc. Idiopatyczne włóknienie płuc

Codziennie inna książka!


Internetowa księgarnia medyczna - Ikamed.pl VM GROUP2013 ©.

Wydawca: VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80-180 Gdańsk. tel: (+48 58) 320 94 94, e-mail: ikamed@ikamed.pl
Firma wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy KRS: 0000266430